Deventer

bin nie so van dat benauwde

Financieel beleid

Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar stelt de bestuurder de jaarrekening -conform de Wet op de Jaarrekening - vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Hierbij is tevens een door de accountant opgemaakt accountantsverslag en goedkeurende accountantsverklaring toegevoegd. 
Op www.jaarverslagenzorg.nl kunt u de gedeponeerde jaarrekening en de controleverklaring van de account terugvinden.

Het directieverslag is op te vragen via het directiesecretariaat.