Deventer

bin nie so van dat benauwde

Besturingsmodel van Humanitas Deventer

Woon- en Zorgcentrum Humanitas heeft een Raad van Toezicht model en een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie binnen de vastgelegde beleidskaders. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De leden van het managementteam leggen verantwoording af aan de bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functionarissen zijn in een taak- en functieomschrijving vastgelegd.


Het managementteam van Humanitas Deventer

Drs. Gea Sijpkes MBA

Drs. Gea Sijpkes MBA
Bestuurder

Dirk Metselaar

Dirk Metselaar
Manager Vastgoed & Voorzieningen

Anyta Brouwer

Anyta Brouwer
Manager Kwaliteit & Innovatie

Susan Rijks

Susan Rijks
Manager Woonzorg, Extramuraal

Annemiek Rijsdijk

Annemiek Rijsdijk
Manager Woonzorg, PG

Bas Niessen

Bas Niessen
Manager Woonzorg

Hermien Feberwee-Polman

Hermien Feberwee-Polman
Managementassistent

 

Financieel beleid

Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar stelt de bestuurder de jaarrekening -conform de Wet op de Jaarrekening - vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Hierbij is tevens een door de accountant opgemaakt accountantsverslag en goedkeurende accountantsverklaring toegevoegd. 
Op www.jaarverslagenzorg.nl kunt u de gedeponeerde jaarrekening en de controleverklaring van de account terugvinden.

Het directieverslag is op te vragen via het directiesecretariaat.

Juridische structuur

Woon- en Zorgcentrum Humanitas is een zelfstandige stichting met een woon-, zorg- en welzijnsfunctie en beschikt over een goedgekeurde capaciteit van 183 intramurale verzorgingshuisplaatsen.


Vraag hier het directieverslag aanANBI Status (RSIN nummer 28.30.164)

Woon- en Zorgcentrum Humanitas heeft sinds 1-1-2008 de ANBI status. Via de link http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ kunt u onze instelling vinden op de website van de belastingdienst.

In het directieverslag kunt u bij de Algemene informatie (Paragraaf 1) diverse informatie vinden over onze doelstelling, het beleid voor de toekomst, een verslag van onze activiteiten etc. Ook informatie over het Bestuur en de Raad van Toezicht staat in het directieverslag.

Financiële gegevens, zoals de balans, onze jaarrekening en beloning gegevens kunt u hier ook vinden. Het bestuur wordt conform de richtlijnen van de NVZD  beloond, leden van de Raad van Toezicht zijn op vrijwillige basis betrokken bij onze organisatie. Overige medewerkers worden conform de cao VVT beloond.

In het directieverslag wordt bij Financieel beleid (Paragraaf 3) aandacht besteed aan de financiering van de organisatie, de beheersing hiervan en risico’s beschreven.