Deventer

bin nie so van dat benauwde

Personeelsprofiel Humanitas: Verrassend Normaal!

Een warme en veilige woonomgeving voor mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben. Een plek waar iedere bewoner zichzelf kan zijn, met respect voor eigen individuele gewoonten.

Verrassend normaal!

Bij Humanitas blijven we gewoon. De kernwaarden Liefde, Samen en Positief zijn uitgangspunt voor de ontmoeting tussen bewoner, professional en familie.

Ik zie een lach, een traan en oprechte belangstelling.
Ik ruik de vier seizoenen, de geur van lekker eten en de bloemen in de belevingstuin.
Ik hoor een aanstekelijke lach, een warme groet.
Ik voel gezelligheid, verbondenheid, warmte en diversiteit. Ik voel echte aandacht voor elkaar.
Ik proef een gezellige sfeer, diverse culturen, lekker eten en drinken.

Het personeelsprofiel past bij de (zorg)behoeften van onze bewoners:

  • 80% van de zorgformatie: voldoende gekwalificeerd verzorgend personeel in de verhouding: 10% opleidingsniveau 1, 30% opleidingsniveau 2 en 40% opleidingsniveau 3.
  • 20% van de zorgformatie is specialisten: aanvullende kennis en kunde ‘op maat’.

Ons kwaliteitsdenken is verrassend normaal. Hieronder verstaan wij: betrouwbaar, realistisch, verleidend en onverwacht.

Uitleg cirkel

Humanitas 3 Weg Cirkel NL 2017


Lees het personeelsprofiel van Humanitas

Download hier het complete document

Besturingsmodel van Humanitas Deventer

Woon- en Zorgcentrum Humanitas heeft een Raad van Toezicht model en een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie binnen de vastgelegde beleidskaders. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De leden van het managementteam leggen verantwoording af aan de bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functionarissen zijn in een taak- en functieomschrijving vastgelegd.


Het managementteam van Humanitas Deventer

Gea Sijpkes

Gea Sijpkes

Bestuurder

Christa Steert

Christa Steert

Manager Woonzorg

Kayleigh Sauer

Kayleigh Sauer

Manager Facilitaire dienstverlening

Noelle Hagen

Noelle Hagen

Manager Woonzorg

Wilco Jansen

Wilco Jansen

Manager

 

Juridische structuur

Woon- en Zorgcentrum Humanitas is een zelfstandige stichting met een woon-, zorg- en welzijnsfunctie en beschikt over een goedgekeurde capaciteit van 183 intramurale verzorgingshuisplaatsen.


Vraag hier het directieverslag aanFinancieel beleid

Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar stelt de bestuurder de jaarrekening -conform de Wet op de Jaarrekening - vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Hierbij is tevens een door de accountant opgemaakt accountantsverslag en goedkeurende accountantsverklaring toegevoegd. 
Op www.jaarverslagenzorg.nl kunt u de gedeponeerde jaarrekening en de controleverklaring van de account terugvinden.

ANBI Status (RSIN nummer 28.30.164)

Woon- en Zorgcentrum Humanitas heeft sinds 1-1-2008 de ANBI status. Via de link http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ kunt u onze instelling vinden op de website van de belastingdienst.

In het directieverslag kunt u bij de Algemene informatie (Paragraaf 1) diverse informatie vinden over onze doelstelling, het beleid voor de toekomst, een verslag van onze activiteiten etc. Ook informatie over het Bestuur en de Raad van Toezicht staat in het directieverslag.

Financiële gegevens, zoals de balans, onze jaarrekening en beloning gegevens kunt u hier ook vinden. Het bestuur wordt conform de richtlijnen van de NVZD  beloond, leden van de Raad van Toezicht zijn op vrijwillige basis betrokken bij onze organisatie. Overige medewerkers worden conform de cao VVT beloond.

In het directieverslag wordt bij Financieel beleid (Paragraaf 3) aandacht besteed aan de financiering van de organisatie, de beheersing hiervan en risico’s beschreven.